Population pyramid grafikon

Population pyramid je podvrsta Bar Chart grafikona koja je zgodna kada treba da prikažemo rezultate istraživanja u kome poredimo dve populacije. Najčešće poredimo procentualne zastupljenosti. To mogu da  budu odgovori, u odnosu na godine, koliko je ispitanika u anketi odgovorilo sa „DA“, a koliko sa „NE“, možemo da poredimo broj muškaraca i žena koji spadaju u neku populaciju i sl.

Kako se kreira ovaj grafikon videćete na jednostavnom primeru. Kreirana je tabela u kojoj prvu kolonu označava starosni opseg, drugu broj muškaraca, a treću broj žena u istraživanju. Ispod druge i treće kolone sabrane su vrednosti. Da bi smo napravili grafikon potrebno je da izračunamo procente, što činimo dodavanjem još dve kolone u kojima vrednost svakog reda delimo sa ukupnom vrednošću. Pošto podatke o muškarcima želimo da prikažemo sa leve strane ovu kolonu ćemo da pomnožimo sa (-1).

Dalje je potrebno da odemo na Insert traku alata, pa da kliknemo na Recommended Charts. U prozoru koji se otvorio treba najpre kliknuti na karticu All Charts, a zatim izabrati opciju za kreiranje jednostavnog Bar Chart grafikona. Kada se on pojavi možemo malo, u skladu sa željama, da ga povećamo.

Pošto „šipke“ u Bar Chart-u nisu u liniji treba da ih poravnamo. To radimo izborom neke od serija, pa desnim klikom otvaramo kontekstni meni i biramo opciju Format Data Series. Klizač Series Overlap treba da pomerimo udesno do maksimuma na vrednost 100%. Klizač Gap Width, kojim podešavamo širinu šipki, možemo da postavimo na 50%. Dobili smo jednostavan Population pyramid grafikon!

Sada možemo još malo da ga ulepšamo: pomeranjem oznaka y ose ulevo, podešavanjem boje pozadine, boja serija, brisanjem oznaka x ose itd. Kao rezultat dobićemo efektivan grafikon koji prikazuje distribucije populacije muškaraca i žena.