Prečice za brzo formatiranje

Pri svakodnevnom radu često unosimo brojeve, a zatim formatiramo način njihovog prikaza unutar ćelije. Ovo se uobičajeno radi aktiviranjem opcije Format Cells, sa Home trake alata ili pomoću prečice CTRL+1, a zatim izborom neke od opcija prikaza sadržaja ćelije koje su objedinjene u okviru kartice Number. Ali pošto u praksi baratamo sa svega nekoliko formata zapisa broja, puno je korisnije upotrebiti prečice za brzo formatiranje sadržaja.

Ovu tehniku sprovodimo je pritiskom kombinacije tastera CTRL+SHIFT zajedno sa nekim od brojeva. Simboli na tasterima sa brojevima bliže će da vas asociraju na radnju koju želite da obavite. Pa tako, na primer:

  • CTRL+SHIFT+1 – ima za posledicu formatiranje broja u 00004-1
    ćeliji na decimalni zapis sa dve decimale.
  • CTRL+SHIFT+3 – pretvara broj u odgovarajući datum
  • CTRL+SHIFT+4 – pretvara broj u valutu (decimalnom broju dodaje simbol valute, u zavisnosti od regionalnih podešavanja sistema)
  • CTRL+SHIFT+5 – pretvara broj u procenat (odnosno, decimalni broj množi sa 100 i dodaje mu simbol %)

Brzom promenom iz jednog u drugi format lako ćete da zaključite kako Excel suštinski ne poznaje druge tipove podataka osim brojeva i teksta. Datumi, vreme, valute i procenti su ustvari samo drugačije formatirani brojevi. Ovo saznanje može da vam bude od koristi ukoliko, na primer, želite da izračunate koliko je dana proteklo između dva uneta datuma: u pitanju je samo razlika dva broja!

00004-2Kada je reč o tekstu, bilo koji podatak koji unesete u ćeliju tako da najpre unesete znak apostrofa (‘) biće automatski pretvoren u tekst. Ovo ćete da prepoznate po tome što se tekst automatski poravnava sa leve strane ćelije, dok se brojevi po unosu poravnavaju sa desne strane. Ova osobina može da vam bude od koristi za unos rednih brojeva u tabelu. U novijim verzijama Excel će vas automatski upozoriti kada broj unesete kao tekst tako što će se u gornjem levom uglu takve ćelije pojaviti simbol malog zelenog trougla, koji daje upozorenje o mogućoj greški.