Prečice za kretanje i selekciju

Excel prečice za kretanje i selekciju su one koje ćete u velikoj meri koristiti u svakodnevnom radu. Nemate izbora: prilikom rada sa tabelama ovo su najčešće obavljane operacije, a ako primenite prečice one će vas učiniti značajno produktivnijim. Produktivnost je posledica bržeg rada, jer ćete većinu zadataka moći da obavite isključivo pomoću tastature. Posebno u slučaju kada koristite laptop računar, jer kada ste „u pokretu“ možda nećete imati omiljenu životinju svakog programera (miša) pri ruci.

Kretanje u Excel-u se uobičajeno vrši pomoću miša ili kursorskih tastera. Kombinacijom tastera CTRL i kursorskih tastera krećemo se od početka do kraja tabele sa podacima ili radnog lista.

Kombinacijom tastera CTRL+SPACE selektujemo aktuelnu kolonu, a kombinacijom tastera SHIFT+SPACE aktuelni red. Kombinacijom CTRL+SHIFT+SPACE selektujemo ceo radni list. Ovo može da se uradi i primenom univerzalne Windows prečice CTRL+A.

Pritiskom tastera HOME, vrši se pozicioniranje na prvu ćeliju u redu, a kombinacijom CTRL+HOME na prvu ćeliju u tabeli. Ukoliko pritisnemo taster END ulazimo u takozvani End Mode. On omogućava da se pritiskom nekog od kursorskih tastera (strelica) pozicioniramo na „poslednju“ ćeliju u željenom pravcu koja pripada aktuelnom redu ili koloni. Kombinacija tastera CTRL+END ima sličnu funciju kao CTRL+HOME, s tim što nas ona pozicionira na poslednju ćeliju u tabeli.

Pritiskom tastera PGUP ili PGDN pomeramo se u okviru radnog lista „za jednu stranicu“ dole ili gore. Ukoliko pritisnemo neki od ovih tastera u kombinaciji sa tasterom ALT pomeraćemo se za jednu stranicu levo ili desno. Pod stranicom se, ustvari, podrazumeva jedan „ekran“.

Upotrebom tastera SHIFT u kombinaciji sa prečicama za 00005-1kretanje vrši se selekcija ćelija. Tako, na primer, samo uz pomoć tastera SHIFT i kursorskih tastera selektujemo jednu po jednu ćeliju u željenom smeru. Ukoliko istovremeno pritisnemo i CTRL možemo selektovati ceo red ili celu kolonu tabele sa podacima. Na primer, najbrži način selektovanja čitave tabele sa podacima je da se najpre pozicioniramo na prvu ćeliju sa podacima, a nakon toga, dok držimo pritisnute CTRL+SHIFT, jedanput pritisnemo strelicu desno, a zatim jedanput strelicu dole. Excel pod tabelom podrazumeva opseg ćelija sa kontinuiranim sadržajem. Tamo gde prestane sadržaj, npr. naiđemo na prazan red, prema njegovoj radnoj logici prestaje i tabela!

Klikom na taster DEL brišemo sadržaj trenutno selektovane ćelije ili grupe ćelija.

Ukoliko vršimo selekciju uz upotrebu miša, tasteri CTRL i SHIFT takođe mogu da nam budu od velike koristi. Klikom na prvu ćeliju u nizu, a zatim pritiskom na SHIFT i klikom na poslednju ćeliju u nizu izabraćemo sve ćelije između navedene dve ćelije. Ukoliko vršimo selekciju i držimo taster CTRL moguće je selektovati različite ćelije ili različite oblasti u okviru radnog lista. Ovo su takođe univerzalne prečice koje možete, sa malim razlikama, da primenite u većini Windows aplikacija.