Prečice za redove/kolone

Prilikom rada sa tabelama često postoji potreba za manipulacijom redovima i kolonama, a čini je dodavanje, brisanje, sakrivanje ili prikazivanje skrivenih redova ili kolona. Manipulaciju obično činimo odabirom neke od opcija iz Home trake alata, ali postoji nekoliko prečica koje mogu da nam pomognu da ove operacije izvodimo mnogo brže.

Ukoliko želimo da umetnemo novu ćeliju u tabelu koristi se prečica CTRL++ (CTRL i “+”), a ukoliko želimo da je obrišemo iskoristićemo prečicu CTRL+- (CTRL i “-“). Odnosno, pokretanjem ovih akcija otvara se dijalog prozor Insert ili Delete.

00006-1Dijalog prozor Insert nudi četiri opcije, od kojih možemo odabrati samo jednu ili odustati od izabrane operacije. Opcije koje se nude su: dodavanje nove ćelije uz pomeranje aktuelne ćelije desno, dodavanje nove ćelije uz pomeranje aktuelne ćelije dole, dodavanje reda iznad aktuelne ćelije ili dodavanje kolone ispred aktuelne ćelije. Potvrđivanjem, koje se vrši klikom na dugme OK, biće izvršena odabrana akcija. Dijalog prozor Delete nudi slične opcije, ali one se odnose na brisanje aktuelne ćelije uz pomeranje ćelija ili brisanje redova ili kolona.

Ukoliko smo prethodno selektovali neki red ili kolonu vrši se, u zavisnosti od izabrane akcije, dodavanje ili brisanje tog reda i/ili kolone. Ako je selekcija obuhvatila više redova ili više kolona, biće dodato ili obrisano onoliko redova/kolona koliko smo ih selektovali. Na primer, ako ispred aktuelne ćelije želimo da ubacimo tri nove kolone najbrži način da to izvedemo je da selektujemo tri kolone sa njene leve strane, a zatim da pritisnemo kombinaciju tastera CTRL++.

Prečice možemo da iskoristimo i za skrivanje redova ili kolona. Kombinacijom tastera CTRL+9 sakrivamo aktuelni red, a kombinacijom tastera CTRL+0 sakrivamo aktuelnu kolonu. Ukoliko želimo da otkrijemo prethodno skrivene redove ili kolone ponovićemo ovu akciju uz dodatno pritiskanje tastera SHIFT. Odnosno, CTRL+SHIFT+9 otkriva skriveni red, a CTRL+SHIFT+0 otkriva skrivenu kolonu.00006-2