Pripadnost skupu

Ukoliko želimo da proverimo, u okviru DAX iskaza, da li element pripada zadatom skupu iskoristićemo operator IN a zatim, u produžetku, u vitičastim zagradama, taksativno navesti elemente skupa. Na ovaj način možemo da pridružimo filter u okviru funkcije CALCULATE kojim se zadaje više od jedne vrednosti. Sličan efekat postiže se i uz pomoć funkcije CONTAINSROW.

Kao što znate, kada u DAX-u želite da zadate konkunkciju dva izraza iskoristićete operator &&, a za disjunkciju operator ||. Za negaciju se koristi operator NOT, a za proveru pripadnosti skupa IN. Ako proveravamo uslov koji sadrži nekoliko vrednosti možemo da zadamo više uslova, pa da ih spojimo operatorom && a možemo da iskoristimo i IN u kombinaciji sa vitičastim zagradama:

<izraz> IN {<vrednost 1>, <vrednost 2>, … <vrednost n>}

Ako smo kreirali iskaz koji računa sumu svih prodatih količina pomoću formule:

ProdajaK:=SUM(Transakcije[KOL])

ukoliko želimo da vidimo sumu prodatih količina isključivo za elemente klasifikacije SOKOVI i VODA napisaćemo formulu:

PS:=CALCULATE([ProdajaK];Artikli[KLASIFIKACIJA] IN {„VODA“;“SOKOVI“})

Potpuno isti efekat postižemo i uz pomoć funkcije CONTAINSROW. Ona ima dva argumenta. Prvi je skup vrednosti, a drugi kolona koju filtriramo. Napišimo formulu:

PS2:=CALCULATE([ProdajaK];CONTAINSROW({„VODA“;“SOKOVI“};Artikli[KLASIFIKACIJA]))