Sabiranje “na angro”

Stara reč angro, koja se ponekad koristi u srpskom jeziku, potiče od francuskog pojma „en gros“ što označava „na veliko“, „veleprodaju“… Ona mi je poslužila kao inspiracija za naslov, a u tekstu želim da vam pokažem napredne mogućnosti upotrebe funkcije SUM. Hajde da vidimo na koje sve to neuobičajene načine možemo da joj zadajemo argumente i sumiramo podatke.

Za početak, napravili smo jednostavnu tabelu u kojoj možete da vidite podatke o prodaji nekoliko proizvoda. Najlakši način da saberemo prodate iznose bio bi da napišemo formulu:

=SUM(D2:D5)

Međutim, ako radimo sa velikom tabelom, gde ne možemo na lak način da selektujemo kolonu sa iznosima, a pritom znamo da u toj koloni nema drugih vrednosti osim iznosa, možemo da kreiramo formulu i na ovaj način:

=SUM(D:D)

Pod uslovom da se ćelija gde smo uneli formula ne nalazi u koloni D ovo će raditi savršeno, jer smo „kazali“ funkciji SUM da sabere sve vrednosti koje se nalaze u koloni D.

Hajde da kopiramo prethodnu tabelu sa podacima o prodaji ispod i napravimo još jednu takvu, samo sa dvostrukim količinama u odnosu na prvu. Kao što vidite, pošto smo prethodnom formulom sabrali sve vrednosti koje se nalaze u koloni D ona se automatski ažurirala, ali mogli smo da iskoristimo i sledeću formulu:

=SUM(D2:D5;D8:D11)

Rezultat je isti. U ovoj formuli funkcija SUM ima dva argumenta, zadata kao dva opsega. Možemo da joj zadamo do 255 argumenata i, pod uslovom da smo uneli ispravne argumente, ona će uvek da izračuna njihov zbir.

Funkcija SUM može da računa zbir više opsega čak i kada se nalaze u različitim radnim listovima ili dokumentima. Zamislite da želimo da saberemo opsege D2:D5 koji se nalaze u radnim listovima Sheet1, Sheet2 i Sheet3. Potrebno je uneti formulu:

=SUM(Sheet1!D2:D5;Sheet2!D2:D5;Sheet3!D2:D5)

Ako je potrebno izabrati opsege koji se nalaze na velikom broju radnih listova to ume da bude komplikovano. Ako znate da se podaci nalaze u radnim listovima koji se završavaju rednim brojevima 1 do 3 možete da napišete formulu i na sledeći način:

=SUM(Sheet1:Sheet3!D2:D5)

Ova formula sumira zadate opsege u svim radnim listovima od Sheet1 do Sheet3.