Slajseri u službi proračuna

Slajseri su grafički objekti koji se koriste kao interaktivni filteri za filtriranje izveštaja u Pivot tabelama. U kombinaciji sa određenim DAX funkcijama oni se mogu iskoristiti za zadavanje parametara proračuna. U tekstu koji sledi biće pokazano kako da uradimo izveštaj prodaje u kome se na osnovu kursne liste računa vrednost prodaje u zadatoj valuti. Za ispitivanje statusa slajsera iskoristićemo funkciju HASONEVALUE.

Za demonstraciju upotrebe slajsera radi zadavanja parametara proračuna iskoristićemo primer u kome se bavimo analizom poslovanja lanca maloprodaja. U Model smo dodali tri tabele: Artikli, Lokacije i Transakcije pa smo ih međusobno ih povezali. U model dodajemo još jednu tabelu, koju ćemo da nazovemo Valute. Ona se sastoji iz dve kolone. U prvoj je oznaka valute, a u drugoj kurs. Ovu tabelu ćemo koristiti za pravljenje slajsera i nećemo je povezivati sa drugim tabelama u modelu. Kreiraćemo meru:

UkupnaProdaja:=SUM(Transakcije[IZNOS])

Sada je potrebno da kreiramo još jednu meru koja ima za cilj da prikaže vrednost ukupne prodaje u zadatoj valuti. Da bi smo to uradili iskoristićemo funkciju HASONEVALUE. Cilj nam je da pomoću nje proverimo da li je aktiviran slajser i da li je na njemu izabrana samo jedna vrednost (oznaka valute). Ako je ovaj uslov ispunjen, formula za izračunavanje kursa je količnik mere UkupnaProdaja i vrednosti kursa u tabeli. Ako nije, to je vrednost ukupne prodaje. Uz upotrebu funkcije IF kreiraćemo meru:

UkupnaProdajaVAL:=
IF(HASONEVALUE(Valute[VALUTA]),
[UkupnaProdaja]/VALUES(Valute[KURS]),[UkupnaProdaja])

Prilikom računanja količnika upotrebili smo i DAX funkciju VALUES. Ona ima za cilj da zadati argument pretvori u numeričku vrednost. Na ovaj način smo obezbedili da količnik bude tačan. Kreiraćemo novu PowerPivot tabelu. U polje Rows prevući ćemo dimenziju KLASIFIKACIJA, a u polje Values meru UkupnaProdajaVal. Takođe, kreiraćemo slajser na osnovu kolone VALUTA iz tabele Valute. Svaki put kada izaberemo neku valutu ažuriraće se vrednost prodaje u izveštaju.

00151-1