Small multiples

Prilikom kreiranja izveštaja često važi ono pravilo da je manje bolje. Odnosno, umesto da sve prikažete pomoću jednog visual-a često je bolja taktika da kreirate nekoliko manjih pa da, primenom filtera, birate šta će od podataka biti prikazano. Od sada je ovaj postupak dodatno uprošćen uvođenjem opcije Small Multiples. Ona omogućava da jedan grafikon razdvojite na više manjih na osnovu zadate dimenzije.

Za početak kreiraćemo jedan jednostavan Clustered Column Chart visual. U njemu ćemo prikazati prodate količine u odnosu na proizvođače robe. Ako u Fields meni visual-a, u odeljak Small multiples, dodate neku dimenziju, npr. KLASIFIKACIJA, umesto jednog dobićete nekoliko manjih grafikona u kojima je ukupna prodaja razdvojena u odnosu na elemente klasifikacije. Odnosno, videćete kojim klasifikacijama pripadaju artikli proizvođača robe koje ste prodavali u prethodnom periodu.