Sortiranje niza

Sortiranje niza predstavlja uređivanje članova niza u rastućem ili opadajućem redosledu. Ovo je moguće postići na više načina, a u tekstu koji sledi videćete jednu od varijanti algoritma koji se zove Bubble Sort. On radi tako što se pokreću dve petlje a zatim se, u zavisnosti od vrednosti indeksa, porede odgovarajući članovi niza. Ako je uslov zadovoljen, menja im se mesto. Postupak se ponavlja dok se ne završi međusobno poređenje- uređivanje niza.

Kreirali smo proceduru Swap, koja menja mesta zadatim argumentima, a zatim je iskoristili u Bubble Sort algoritmu:

Sub Swap (a, b As String)

Dim temp As String
temp = a
a = b
b = temp

End Sub

Sub Main ()

Dim i, j As Integer
Dim a(4) As String

a(0) = “Petar”
a(1) = “Ana”
a(2) = “Mihailo”
a(3) = “Jovan”
a(4) = “Marija”

For i = 0 To 3
  For j = i To 4
    If a(i) > a(j) Then Call Swap(a(i), a(j))
  Next j
Next i

For i = 0 To 4
  MsgBox (a(i))
Next i

End Sub

Ako je znak u uslovu „>“ sortiranje se vrši u rastućem, a ako je „<“ u opadajućem redosledu. Nakon što pokrenemo ovaj program članovi niza će biti uređeni u rastućem redosledu.