Tabele podataka

Jedan od alata What-If analize su i tabele podataka. U pitanju je opcija koja omogućava da argumente formule preuzimamo iz redova ili kolona specijalno oformljene tabele i time je automatski popunjavamo. U praksi, ova opcija se ne koristi tako često ali može da bude zgodna kada upotrebljavamo funkcije koje imaju više argumenata, kako bi smo videli vrednost rezultata u zavisnosti od promene argumenata.

Upotrebu tabela podataka demonstriraćemo na primeru funkcije FV, za izračunavanje buduće vrednosti investicije. Za početak, unećemo nekoliko promenljivih kako bi smo napravili formulu u kojoj će da se izračunava buduća vrednost. U ćelije B1 do B4 unećemo redom: sadašnju vrednost, vrednost kamatne stope, broj perioda i otplatu. Zatim ćemo u ćeliju D2 da unesemo formulu:

=FV(B2,B3,B4,B1)

Pomoću ove formule  računamo buduću vrednost za uloženih 1000€, sa kamatnom stopom od 5%, na godinu dana, bez otplate.

Zamislite da sada želimo da formiramo tabelu u kojoj bi, za različite vrednosti kamatne stope, bile automatski izračunate buduće vrednosti investicije. Najpre je potrebno da iznad formule upišemo inicijalnu vrednost kamatne stope (5%), a zatim desno od nje nekoliko vrednosti za koje želimo da izračunamo alternativne vrednosti (6%, 7%, 8%). Zatim treba da selektujemo oblast koja sadrži oba reda: gornji, sa kamatnim stopama, kao i donji, u kome se nalaze formula i prazne ćelije gde treba izračunati alternativne vrednosti buduće investicije. Nakon što se pozicioniramo na Data traku alata, pa iz menija What-If Analysis izaberemo Data Table, na ekranu će se pojaviti istoimeni dijalog prozor u koji je moguće upisati dve vrednosti: red za unos podataka (Row Input Cell) i kolonu za unos podataka (Column Input Cell). U zavisnosti od toga gde se nalaze alternativne vrednosti upisujemo adresu u jedno od dva opisana polja. U našem primeru, pošto se alternativne kamatne stope nalaze u redovima, unećemo vrednost u Row Input Cell. A šta unosimo? Unosimo adresu ćelije na koju se referencira formula, a čija vrednost treba da bude zamenjena alternativnim vrednostima iz tabele. U našem primeru, radi se o ćeliji $B$2, jer se na nju referencira formula u ćeliji D2. Nakon što potvrdimo unos, automatski će biti popunjene alternativne vrednosti buduće investicije.

00081-1

Malopre smo prikazali primer u kome se buduća vrednost računa samo na osnovu promene parametara u redu. Šta bi bilo kada bi se menjala još neka vrednost. Na primer, ako želimo da vidimo promenu buduće vrednosti u zavisnosti od promene kamatne stope i broja godina finansiranja. U tom slučaju, inicijalnu tabelu formiramo na malo drugačiji način: u redovima mogu da ostanu kamatne stope, a u kolonama ćemo da navedemo godine finansiranja. Na preseku redova i kolona nalaziće se formula za izračunavanje buduće vrednosti. Selektovaćemo oblast u kojoj se nalazi formula, redovi, kolone i mesta gde treba da se izračunaju alternativne vrednosti. Zatim ponavljamo postupak: u Data traci alata, iz What-If Analysis menija biramo opciju Data Table. U dijalog prozoru koji se pojavio u polje Row Input Cell unosimo $B$2, a u Column Input Cell  $B$3. Nakon što potvrdimo unos automatski će se izračunati alternativne vrednosti.00081-2