Grupe kalulacija

Grupe kalkulacija (Calculation groups) je nova opcija u okviru Power BI Desktop aplikacije pomoću koje možemo da implementiramo DAX grupe kalkulacija u okviru modela podataka. One služe da pojednostavimo kalkulacije kada koristimo slične DAX izraze, kod kojih varira samo promenljiva (izraz) koja se u njima pojavljuje.  Njihovim dodavanjem vrši se automatski optimizacija modela uklanjanjem implicitnih mera.

Model Explorer

Verovatno ste primetili da su, u koviru Power BI servisa,  skupovi podataka (Datasets) od skoro zamenjeni semantičkim modelima (Semantic Models). Model Explorer je nova funkcionalnost koju od skoro poseduje Power BI Desktop. Ona se nalazi u okviru Model pogleda, a omogućava poglede i rad sa kompleksnim semantičkim modelima koji sadrže tabele, relacije, mere, uloge, kalkulacione grupe, prevode, perspektive…