Time Intelligence DAX funkcije

DAX poseduje mnoštvo funkcija za rad sa datumom i vremenom koje se ne razlikuju puno od onih koje uobičajeno koristimo. Time Intelligence funkcije, sa druge strane, predstavljaju posebnu grupu DAX funkcija koje omogućavaju proračune u skladu sa vremenskim periodima: godinama, kvartalima, mesecima i danima. Ovi periodi se koriste kao filteri koji omogućavaju dolaženje do rezultata koje bi smo teško dobili primenom tradicionalnih metoda.

Funkcije EARLIER i EARLIEST

Formula u izračunatoj koloni će biti proračunata upotrebom konteksta reda što znači da sve kolone na koje se referenciramo daju rezultat u redu u kome se formula nalazi. Proračun se dalje nastavlja za svaki sledeći red, pa tako do kraja tabele. Pošto se izračunavanje krajnje sume odvija iterativno teško da možemo da vidimo šta se desilo u prethodnom redu kao što bi to uradili u tradicionalnim Excel formulama. Tu stupaju na scenu funkcije EARLIER i EARLIEST.

Provera primene filtera

DAX poseduje mnoštvo informativnih funkcija koje vraćaju vrednost TRUE ukoliko je uslov koji ispituje funkcija ispunjen ili FALSE ukoliko nije. Ove funkcije mogu da budu korisne kada želimo da ispitamo da li je neka vrednost posredno ili neposredno filtrirana. U zavisnosti od toga kasnije možemo da primenimo različite formule, odnosno uz pomoć slajsera možemo da diktiramo kakav će da bude rezultat izraza.

Uporedni prikaz filtera

DAX funkcije sa prefiksom “ALL” se upotrebljavaju za dozvoljavanje ili ukidanje filtera u Power Pivot izveštajima. To mogu da budu implicitni filteri koje smo kreirali prevlačenjem dimenzija u polje Filters, ali mnogo češće se radi o interaktivnim filterima-slajserima koje koristimo za filtriranje Pivot tabele. U tekstu koji sledi biće pokazan izveštaj sa uporednim prikazom ovih funkcija radi njihovog boljeg razumevanja.

Funkcije filteri

DAX poseduje klasu funkcija koja vrši filtriranje podataka. Za zadate argumente one kao rezultat vraćaju filtriranu tabelu. Obično se koriste u kombinaciji sa nekom drugom funkcijom, a njihova specifičnost je i da dozvoljavaju da se kreiraju mere koje ignorišu ograničenja postojećih filtera u Pivot tabeli, kao i interaktivnih filtera kao što su Slicers i Timeline. U tekstu koji sledi ukratko će biti opisane neke od njih…