Uklanjanje duplikata

Prilikom preuzimanja podataka iz druge aplikacije ili njihovog masovnog unosa, posebno kada ga vrši više ljudi, dešava se pojavljivanje vrednosti koje se ponavljaju. Ako je u pitanju manja količina podataka verovatno ćemo ih ručno ukloniti. Ipak, kada pregledamo velike tabele, možemo i da iskoristimo Excel opciju koja omogućava da, na osnovu jednog ili više kriterijuma, pronađemo i uklonimo duplikate.

Da bi smo pronašli i uklonili duplikate potrebno je najpre da odaberemo tabelu sa podacima. Zatim, nakon što smo se pozicionirali na Data traku alata, potrebno je da kliknemo na opciju Remove Duplicates. Otvoriće se istoimeni dijalog prozor.

U zavisnosti od broja kolona u tabeli koju smo selektovali, u listi Columns pojaviće se jedna ili više oznaka kolona. Klikom na dugme Select All selektujemo sve kolone, a klikom na Unselect All uklanjamo selekciju svih kolona. Pojedinačno, kolone ćemo selektovati klikom na izborno polje levo od naziva kolone. Ukoliko je tabela koju smo selektovali imala zaglavlje obavezno treba kliknuti na polje My Data Has Headers. Ako smo to uradili automatski će nazivi zaglavlja postati nazivi kolona.

Opcija za pronalaženje i uklanjanje duplikata vrši uklanjanje prema koloni koju smo selektovali. Ako smo selektovali više kolona, potrebno je da se sve vrednosti u redovima, za zadate kolone, istovremeno ponavljaju da bi bile uklonjene iz liste. Ako smo selektovali samo jednu kolonu, ta kolona će biti kriterijum za uklanjanje zapisa iz liste.

Klikom na dugme OK uklanjamo duplikate. Ako je Excel pronašao i uklonio duplikate prikazaće se dijalog prozor sa obaveštenjem koliko duplikata je uklonjeno, a koliko je jedinstvenih vrednosti ostalo u tabeli.

00066-1