VBA i komentari

Komentari u Excel-u su pogodan način da ostavite napomene u vezi rezultata računanja koje ste dobili ili da na drugi način obrazložite svoj rad u radnom listu. VBA omogućava lako dodavanje i brisanje komentara. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako napraviti programe pomoću kojih dodajete ili brišete komentare u aktivnoj ćeliji.

Komentar ćemo da označimo kao promenljivu tipa string i dodelićemo joj neku inicijalnu vrednost. U ovom primeru to činimo direktno, a u praksi ćete verovatno preuzimati podatke iz kontrola u masci.

Dim cmt As String
cmt = „Moj komentar“

String cmt može da bude kombinacija više stringova, a moguće je i promeniti stil teksta. Zatim proveravamo da li selektovana ćelija ima komentar. Ako nema, uz pomoć metoda AddComment ga dodajemo. U suprotnom, program prikazuje poruku o grešci.

ActiveSheet.Range(Application.ActiveCell.Address).AddComment cmt

Odnosno, gotov program za dodavanje komentara izgleda ovako:

Sub Dodaj_komentar()

Dim cmt As String

cmt = „Moj komentar“

If ActiveCell.Comment Is Nothing Then
  ActiveSheet.Range(Application.ActiveCell.Address).AddComment cmt
Else
  MsgBox „Ova ćelija već ima komentar“
End If

End Sub

Brisanje komentara je još jednostavnije. Samo se treba pozicionirati na aktivnu ćeliju, a zatim obrisati komentar. Gotov program za brisanje komentara izgleda ovako:

Sub Obrisi_komentar()

ActiveSheet.Range(Application.ActiveCell.Address).Comment.Delete

End Sub