Višeuslovna agregacija podataka

Združivanje podataka (sumiranje, uprosečavanje, prebrojavanje) može se vršiti uz pomoć funkcija koje za argument imaju jedan ili više uslova na osnovu kojih se ono obavlja. Ovo su veoma korisne funkcije, jer omogućavaju složene analize i efikasan način za pravljenje sumarnih izveštaja, a često se koriste uz tehniku fiskiranja reda ili kolone u ćeliji sa formulom. U tekstu koji sledi opisaćemo ove funkcije kroz primere…

Na početku, reći ćemo nešto o višeuslovnom sumiranju. U ovu svrhu koristi se funkcija SUMIFS, čija je sintaksa:

SUMIFS (<opseg za sumiranje>,<opseg1>, <kriterijum1>,…,<opsegn>, <kriterijumn>)

Prvi argument kriterijum je opseg za sumiranje. Opseg je skup ćelija u nekoj koloni tabele, cela kolona ili imenovani niz koji predstavlja kolonu. U ovom slučaju, radi se o opsegu koji sadrži vrednosti koje želimo da sumiramo. Zatim, dodaju se parovi opsega vrednosti i kriterijuma. Minimalno se mora navesti bar jedan par, a maksimalan broj parova je 127 za svaku od funkcija za višeuslovno združivanje, što ih i čini veoma moćnim alatom.00055-1

Pokažimo njihovu upotrebu na primeru. Recimo da želimo da saberemo vrednosti prodaje voćnih sokova koje su izvršene u gradu Beogradu. Unećemo formulu:

=SUMIFS(C2:C7,B2:B7,“BEOGRAD“,A2:A7,“VOĆNI SOKOVI“)

Prvi argument funkcije je opseg C2:C7, što predstavlja vrednosti koje sabiramo. Zatim navodimo opseg B2:B7, gde se nalaze ćelije sa imenima gradova, pa navodimo vrednost „BEOGRAD“. Drugi uslov određujemo tako što smo naveli opseg ćelija gde se nalaze vrste artikala A2:A7, a kao uslov navodimo vrstu artikla „VOĆNI SOKOVI“. Unosom funkcije izvršiće se sabiranje onih ćelija koje zadovoljavaju oba zadata uslova.

Da smo želeli da izračunamo prosečnu prodaju za zadate uslove iskoristili bi smo funkciju AVERAGEIFS, koja ima istu sintaksu kao funkcija SUMIFS. Tom prilikom, uneli bi smo sledeću formulu:

=AVERAGEIFS(C2:C7,B2:B7,“BEOGRAD“,A2:A7,“VOĆNI SOKOVI“)

Poslednja funkcija koju navodimo koristi se za višeuslovno zbrajanje. Njena sintaksa je:

COUNTIFS (<opseg1>, <kriterijum1>,…,<opsegn>, <kriterijumn>)

Na primer, ako želimo da izbrojimo koliko postoji ćelija za koje važi da je naziv grada „BEOGRAD“, a vrsta artikla „VOĆNI SOKOVI“ iskoristićemo sledeću formulu:

=COUNTIFS(B2:B7,“BEOGRAD“,A2:A7,“VOĆNI SOKOVI“)

Kao i kod jednouslovnih funkcija za združivanje podataka, kada je uslov neka tekstualna vrednost možemo koristiti „džoker znakove“, odnosno „zvezdicu“ (*) koja menja više znakova ili „upitnik“ (?) koji menja jedan znak u navedenom tekstu. Ukoliko je uslov brojna vrednost, možemo da iskoristimo standardne operatore za poređenje koje navodimo pod znakovima navoda. Na primer: „>100000“, „<=500“ itd. U slučaju da testiramo uslov na jednakost dovoljno je da kao argument unesemo brojnu vrednost sa kojom se porede članovi zadatog opsega podataka.