Zaglavlje strukturiranih tabela

Struktrurirane tabele (Data tables) ili, kako ih još nazivamo, imenovani opsezi predstavljaju grupu ćelija kojima je dodeljeno ime i automatski im je dodat filter radi lakšeg pregleda i rada sa podacima koji se u njima nalaze. Ako ove tabele počinju od prve ćelije u radnom listu moguće je podesiti da se zaglavlje ćelija pojavljuje umesto zaglavlja radnog lista, odnosno naziva kolona u kojima se one nalaze.

Krenimo od jedne jednostavne tabele koja počinje od ćelije A1. Pretvorimo je u strukturiranu tabelu tako što ćemo najpre da obeležimo opseg kome ona pripada, a zatim da pritisnemo kombinaciju tastera CTRL+T. Nakon što se pojavi prozor za kreiranje tabele samo treba da potvrdimo postupak klikom na dugme OK.

Kada ste kreirali tabelu selektujte prvi red, otvorite kontekstni meni klikom na desno dugme miša, a zatim izaberite opciju Hide za skrivanje prvog reda.

Ako obratite pažnju videćete da se zaglavlje tabele preselilo u zaglavlje radnog lista. Jednostavno, zar ne?