Zaokruživanje brojeva

Zaokruživanje brojeva u Excel-u vrši se automatski. Ipak, ponekad postoji potreba da utičemo na način kako će se vršiti zaokruživanje. Ovo je od presudnog značaja kada kreiramo izveštaje sa podacima izraženim u hiljadama ili milionima, kada i decimale predstavljaju značajne novčane iznose. To možemo da učinimo podešavanjem zaokruživanja na osnovu načina prikaza broja ili primenom funkcija za zaokruživanje brojeva.

Excel sve brojeve automatski zaokružava na 15 decimala. Izmenom načina prikaza broja možemo povećati ili smanjiti broj decimala koje se vide, ali način zaokruživanja se ne menja. Na primer, zbir brojeva 2,33 i 2,33 je 4,66. Ako odlučimo da prikažemo sabirke sa jednom decimalom u tabeli ćemo ih videti kao 2,3 i 2,3. Ipak, iako bi zbir ova dva broja, nakon promene broja decimala, trebalo da bude 4,6 mi ćemo videti 4,7. Razlog je to što ih Excel pamti u njihovom izvornom obliku, pa je njihov zbir 4,66 – zaokruženo 4,7!

00048-1Ovo možemo da promenimo tako što ćemo podesiti da se zaokruživanje vrši na broj decimala koji smo odredili prilikom formatiranja prikaza broja. Za to je potrebno da, klikom na File karticu, uđemo u Backstage View, odaberemo Options/Advanced i u grupi opcija When calculating this workbook označimo izborno polje Set precision as displayed. Nakon izbora ove opcije zaokruživanje se vrši na osnovu vidljivih decimala. Odnosno, umesto rezultata 4,7 dobili bi smo 4,6, što i odgovara zbiru brojeva 2,3 i 2,3. Ovo podešavanje se odnosi samo na zaokruživanje u aktivnoj radnoj svesci.

Zaokruživanje možemo da vršimo i uz pomoć Excel funkcija. Prva funkcija o kojoj će biti reč je funkcija INT, koja se koristi za zaokruživanje naniže, ka najbližem celom broju. Njena sintaksa je:

INT(<broj>)

Dalje, za zaokruživanje možemo da upotrebimo funkciju ROUND. Ona je za nijansu složenija i nudi nam da, pored broja koji zaokružujemo unesemo i željeni broj decimala. Njena sintaksa je:

ROUND (<broj>,<broj decimala>)

Postoje još dve funkcije slične funkciji ROUND. Imaju istu sintaksu, a razlikuju se u tome što ROUNDUP vrši zaokruživanje na prvi veći broj, za zadati broj decimala, a ROUNDDOWN na prvi manji broj.00048-2

Za zaokruživanje možemo da upotrebimo i funkciju TRUNC, koja ima istu sintaksu kao ROUND. Ipak, ova funkcija ne vrši pravo zaokruživanje broja. Ona ima zadatak da izvrši „odsecanje“ decimalnog broja na ceo deo sa zadatim brojem decimala. Ako ne navedemo broj decimala, podrazumeva se da će rezultat biti ceo broj. Takođe, za zaokruživanje mogu da se iskoriste i funkcije ODD i EVEN. One vrše zaokruživanje broja na najbliži neparni (ODD) ili najbliži parni broj (EVEN).

Na kraju, da spomenemo i funkcije FLOOR i CEILING. Obe funkcije imaju za argumente broj koji se zaokružuje i stepen značajnosti, koji predstavlja decimalan broj koji koristimo kao faktor zaokruživanja. Funkcija FLOOR zaokružuje broj uvek ka nižem, a CEILING ka višem broju u odnosu na faktor zaokruživanja. Istovremeno, nakon primene funkcije, rezultat dobija broj decimala koje je imao faktor zaokruživanja. Sintaksa funkcija:

FLOOR (<broj>,<faktor zaokruživanja>)

CEILING (<broj>,<faktor zaokruživanja>)