Koliko robe da poručimo?

Većina trgovaca poručuje intuitivno, što to je sasvim u redu kada se radi sa malim količinama robe. Kada promet poraste, da bi se efikasno poručivalo, potreban je uvid u troškove zaliha. Oni se dele na troškove: pribavljanja, držanja i nedostatka zaliha (propušteni prihodi usled nedostatka zaliha). Ekonomski opravdana veličina porudžbine je ona koja uzrokuje najniže troškove zaliha.

Ekonomska veličina porudžbine (Economic order quantity) je ona količina poručene robe koja minimizuje troškove pribavljanja i držanja zaliha. Računa se kao kvadratni koren količnika dvostrukog proizvoda procenjene porudžbine i troškova poručivanja sa proizvodom jedinične cene i procentualnog udela troškova držanja zaliha po nabavnoj vrednosti.

U primeru koji sledi napravili smo tabelu sa nekoliko artikala, vrsta vina, kao i kolonama u kojima se nalaze nabavna cena artikla po jedinici mere, procenjena veličina porudžbine (očekivani promet), troškovi nabavke po jednoj porudžbini i procenjeni troškovi držanja zaliha u procentu od nabavne vrednosti. U poslednju kolonu unosimo formulu:

=INT(SQRT((2*C3*D3)/(E3*B3)))

Pomoću funkcije INT zaokružujemo izračunatu ekonomsku veličinu porudžbine na prvu nižu vrednost. Ovako dobijene količine možemo da dodamo u plan nabavke, a da ih kasnije koristimo prilikom poručivanja robe.