Izračunavanje broja proteklih dana

Zaposleni koji rade u kadrovskoj službi često vrše proračune na koje utiče broj proteklih dana u nekom periodu. Excel poseduje funkciju koja računa koliko je radnih dana proteklo između dva datuma, kao i funkciju koja računa datum koji se dobija ako na zadati datum dodamo određeni broj radnih dana . Ove funkcije mogu da budu korisne i komercijalistima, kada zadaju rokove plaćanja ili likvidatorima, kada određuju kada treba izmiriti obaveze po dospelim fakturama.

Za računanje broja dana koji je radnik proveo u preduzeću možemo da iskoristimo funkciju NETWORKDAYS ili NETWORKDAYS.INTL, čije su sintakse:

=NETWORKDAYS(<početni datum>,<krajnji datum>,[<praznici>])

=NETWORKDAYS.INTL(<početni datum>,<krajnji datum>,[<vikendi>],[<praznici>])

Najpre, funkciju NETWORKDAYS možemo da unesemo tako što ćemo samo zadati početni i krajnji datum. Pod predpostavkom da u tom periodu nije bilo praznika i drugih neradnih dana, Excel će izračunati dan proteklih radnih dana. Ipak, u praksi imamo često i praznike pa je korisno ovoj funkciji kao treći parametar dodati i opseg u kome se nalaze datumi praznika. Proširenje ove funkcije je NETWORKDAYS.INTL koja ima još jedan parametar kojim se precizira koliko slobodnih dana ima vikendima i koji su to dani. Primenom ovih funkcija može se npr. jako jednostavno izračunati radni staž radnika u preduzeću.

Za računanje broja radnih dana u zadatom vremenskom periodu možemo da iskoristimo funkciju WORKDAY ili WORKDAY.INTL, čije su sintakse:

=WORKDAY(<početni datum>,<broj proteklih dana>,[<praznici>])

=WORKDAY.INTL(<početni datum>,<broj proteklih dana>,[<vikendi>],[<praznici>])

Ovde je prvi argument početni datum, a drugi je broj proteklih dana. Takođe, kao treći argument, u slučaju funkcije WORKDAY, možemo da navedemo i opseg sa praznicima. Funkcija WORKDAY.INTL ima još jedan dodatni parametar koji određuje koliko dana potrošeno za vikende u zadatom periodu i koji su to dani. Pomoću neke od ovih funkcija možemo na primer da izvršimo obračun radnih sati u cilju određivanja plate radnika.00060-1