Zbir vrednosti serija

Kada kreiramo Stacked Bar ili Stacked Column grafikon ovo je prikladan način da prikažemo udeo proizvoda ili njegovih kategorija prodatih u zadatom vremenskom periodu. Međutim, čak i da se odlučimo da na serijama prikažemo vrednosti ne može se jasno uočiti koliki je ukupan zbir. Evo jednog jednostavnog trika kako da kreirate grafikon u kome ćete videti udeo pojedinih serija u zbiru, kao i ukupan zbir vrednosti.

Za početak, napravimo jednu jednostavnu tabelu. U kolonama se nalaze godine, u redovima nazivi i vrednosti proizvoda/kategorija koje smo označili sa A, B, C… U poslednjem redu izračunat je zbir prodaje po godinama. Ako selektujemo zaglavlje i prva tri reda, bez reda Total, možemo da napravimo Stacked Bar grafikon. Ovo možemo da postignemo na više načina, jedan od njih je da na Insert ribonu izaberete Recommended Charts, a zatim pronađete opciju za pravljenje Stacked Bar grafikona. Kada napravite grafikon, izaberite željeni stil prikaza, obrišite naslov i dodajte oznake vrednosti.

Kao što vidite, lako je uočiti udeo pojedinih vrednosti u zbiru ali ne i zbir. Samo možemo da predpostavimo koliko on iznosi, na osnovu vrednosti na x osi. Da bismo videli vrednost zbira dodaćemo ga kao seriju. Na Design ribonu izaberite opciju Select Data. Ako kliknete na Add pojaviće se dijalog prozor u kome je potrebno dodati naziv serije (Total), a zatim opseg iz kojeg se povlače vrednosti (B5:D5).

Nakon što kliknete na OK zbir će se pojaviti kao nova serija u grafikonu. Dodaćemo oznake vrednosti (Data labels). Sada je samo potrebno formatirati seriju tako da se ne vidi, što znači da ćemo postaviti boju na prozirnu. Isto ćemo da uradimo i sa bojom okvira, kao i efektima. Možemo dodatno da formatiramo x osu i izvršimo još nekoliko manjih podešavanja, a finalni rezultat je grafikon u kome možemo da vidimo udeo pojedinih vrednosti kao i ukupan zbir, predstavljen oznakom sa desne strane.