Atributi ćelije

Svaka ćelija u radnom listu može da bude prazna ili da ima neki sadržaj (tekst, broj). Takođe, može da poseduje sopstvene elemente formatiranja. Funkcija CELL omogućava da očitamo atribute ćelije, međutim ona nije ni približno moćna kao, davno nastala, makro funkcija GET.CELL. U tekstu koji sledi saznaćete kako da očitate atribute ćelije.

Za očitavanje atributa ćelije koristi se funkcija CELL, čija je sintaksa:

CELL (<kod>,<adresa ćelije>)

Značenje kodova možete da vidite u sledećoj tabeli:

KOD OPIS
address

Adresa zadate ćelije (tekst).

col

Broj kolone.

row

Broj reda.

color

Daje rezultat 1 ako je prva referentna ćelija formatirana koristeći boju za negativne vrednosti broja, odnosno 0 ako nije.

contents

Vrednost ćelije.

filename

Putanja i naziv datoteke.

format

Oznaka koja predstavlja format zapisa broja.

parentheses

Ako su negativni brojevi prikazani u zagradama vraća vrednost 1, odnosno vraća 0 ako nisu.

prefix

Tekst koji odgovara prefiksu oznake ćelije.

protect

Ako je ćelija zaključana (Locked) vraća 1, a ako nije (Unlocked) vraća 0.

type

Tekst koji označava vrstu podataka: B za praznu ćeliju, L za oznaku, V za vrednost.

width

Širina ćelije.

Odnosno, primer upotrebe ove funkcije možete da vidite na slici:

Makro funkcija GET.CELL ne može direktno da se primeni u formuli. Da bismo je iskoristili potrebno je da uđemo u Name Manager (CTRL+F3), pa da kreiramo novo ime gde ćemo kao referencu da unesemo funkciju GET.CELL, koja ima istu sintaksu kao prethodno navedena funkcija. Ona ima puno više parametara, detaljno je opisana na sajtu Mr.Excel, a tekstu možete da pristupite na sledećem linku.