Funkcija MAKEARRAY

MAKEARRAY omogućava lako generisanje niza (opsega) vrednosti. Prva dva argumenta su broj redova i kolona, a zatim navodimo izraz u okviru koga se vrši izračunavanje uz pomoć funkcije LAMBDA. Ova funkcija je takođe dinamičke prirode jer ne vraća jednu vrednost već opseg u skladu sa navedenim dimenzijama.

Sintaksa ove funkcije je:

MAKEARRAY (<broj redova>;<broj kolona>;<kalkulacija>)

Najlakši način da vidite kako ova funkcija radi je generisanje tablice množenja. Unosom formule:

=MAKEARRAY(10;10;LAMBDA(x;y;x*y))

Excel će generisati tablicu množenja dimenzija 10×10.

Naravno, kao poslednji argument je moguće zadati puno složeniju kalkulaciju. Na primer, ako želimo da kreiramo tabelu sa test podacima uz pomoć funcija CHOOSE i RANDBETWEEN možemo da, na slučajan način, generišemo naziv jedan od tri zadata grada:

=MAKEARRAY(10;1;LAMBDA(x;y;CHOOSE(RANDBETWEEN(1;3);“Beograd“;“Novi Sad“;“Niš“)))

Za generisanje vrednosti prodaje, na slučajan način, možemo da unesemo formulu:

=MAKEARRAY(10;1;LAMBDA(x;y;RANDBETWEEN(10;50)*5000))

Kao što vidite u samo dva koraka došli smo do tabele sa test podacima koja je dinamička i menja se svaki put nakon što osvežimo kalkulaciju, pritiskom na taster F9.