Funkcija SEQUENCE

Funkcija SEQUENCE je još jedna od onih koje manipulišu dinamičkim nizovima. Ona omogućava generisanje niza brojeva u okviru vektora ili matrice, zavisno od zadatih parametara, a moguće je zadati početnu vrednost kao i faktor uvećanja niza. Znači, nešto slično kao kada koristite opciju Fill Series, samo što to od sada možete da uradite pomoću funkcije.

Sintaksa funkcije SEQUENCE je:

SEQUENCE (<redovi>;[<kolone>];[<početak>];[<uvećanje>])

Prvi argument je broj redova, a drugi broj kolona u okviru kojih se generiše niz brojeva. Broj redova je obavezan, a broj kolona je opcioni parametar. Opcion je i početak, kao i faktor uvećanja niza.

Ako napišemo formulu:

=SEQUENCE(10)

rezultat će biti dinamički generisan niz u oblasti A1:A10 sa vrednostima od 1 do 10. Ako napišemo formulu:

=SEQUENCE(10;10)

generisaće se matrica veličine 10×10, sa brojevima od 1 do 100.

Zadavanjem trećeg parametra možemo da odredimo od koje vrednosti počinje da raste niz, a zadavanjem faktora uvećanja određujemo za koliko se uvećava niz u svakom narednom koraku. Kreiranjem formule:

=SEQUENCE(5;5;5;5)

pravimo matricu veličine 5×5 koja polazi od broja 5, a završava se brojem 125. Ova funkcija je za sada podržana samo u okviru Office 365 planova.