Inicijalizacija forme

Pre nego što počnemo da koristimo forme potrebno ih je inicijalizovati. To znači dodavanje skupa vrednosti u kontrole i postavljanje podrazumevanih vrednosti. Inicijalizacija vrednosti se vrši u potprogramu iz koga pokrećemo metod Form.Show za prikaz forme. Nakon što se ona otvori korisnik će moći da unosi željene vrednosti a, što je najvažnije, moći će da vrši izbor vrednosti u, za to predviđenim, poljima umesto uvek da ih unosi.

Podrazumevana vrednost izbornih polja postavlja se tako što se svojstvo Value postavlja na True. Na isti način mogli smo da promenimo naziv nekog natpisa ili da dodelimo vrednost polju za unos teksta.

UserForm2.OptionButton1.Value = True

Kada dodajemo podatke u listu to ćemo najčešće da uradimo u okviru petlje. U ovom konkretnom primeru unosimo godine od 1915. do 2015 uz pomoć metoda AddItem.

For i = 1915 To 2015
  UserForm2.ComboBox1.AddItem i
Next i

Na kraju, kada sve ovo spojimo, dobićemo potprogram za inicijalizaciju forme.

Sub Init()

Dim i As Integer
UserForm2.OptionButton1.Value = True
For i = 1915 To 2015
UserForm2.ComboBox1.AddItem i
Next i
UserForm2.Show

End Sub