Priprema za štampu

Izgled tabele na ekranu može se dosta razlikovati od njenog izgleda nakon štampanja. Zbog toga Excel poseduje nekoliko opcija koje omogućavaju pripremu za štampu putem: određivanja orjentacije stranice, veličine papira, definisanja margina dokumenta, zaglavlja, podnožja, brojeva stranica… Takođe, postojeći dokument se može uklopiti u željeni broj stranica. Navedene opcije pomažu nam da pravimo uredne, pregledne i funkcionalne izveštaje.

Opcije za pripremu za štampu, podeljene u nekoliko grupa, nalaze se u Page Layout traci alata. Prva grupa alata zove se Page Setup i možemo im pristupiti klikom na određenu opciju ili grupu opcija, kao i putem Page Setup dijalog prozora. On sadrži detaljna podešavanja izgleda stranice prilikom štampe, a otvara se klikom na ikonicu u donjem desnom uglu grupe.

Page Setup dijalog prozor 00026-1sastoji se iz četiri kartice u okviru kojih su grupisane brojne opcije u vezi pripreme za štampu. Prva kartica Page može da se iskoristi za podešavanje orijentacije papira (horizontalna ili vertikalna), tipa papira, rezolucije štampe, broja kojim počinje prva stranica… Takođe, ovde se nalazi nekoliko opcija za skaliranje sadržaja. Prva od njih, Adjust to, omogućava da, klikom na strelice ili ručnim upisom vrednosti, podesimo procenat veličine štampe u odnosu na original. Pomoću ove opcije, na primer, možemo umanjenjem procenta postići da se malo veća tabela, koja ne staje na jednu stranu, skupi tako da stane. Umesto nje možemo da iskoristimo opciju Fit to, gde podešavamo koliko strana po dužini i koliko po širini ukupno želimo da zauzme tabela koju hoćemo da štampamo. Ove opcije možemo da pronađemo i u Page Layout traci alata, grupisane kao Scale to Fit grupa opcija.

Druga kartica (Margins) sadrži opcije neophodne za podešavanje gornje, donje, leve i desne margine dokumenta, kao i margina zaglavlja (Header) i podnožja (Footer). Veličinu margina unosimo ručno, klikom na strelice, ili direktnim unosom veličine margine. U zavisnosti od regionalnih podešavanja, margine će biti prikazane u inčima, centimetrima ili milimetrima. Ukoliko želimo da izmenimo ova podešavanja potrebno je pokrenuti dijalog prozor za podešavanje Excel opcija, pa zatim odabrati naprednu grupu opcija (File/Options/Advanced). Tu postoji grupa opcija označena kao Display, a među njima se nalazi i kombo lista Ruler units koju treba iz podrazumevane (Default) vrednosti promeniti u jedinicu mere koju želimo da koristimo. Na Margins kartici nalaze se i dva izborna polja u grupi Center on page, a zovu se Horizontally i Vertically. Njihovim označavanjem postižemo da tabela sa podacima bude centrirana na listu horizontalno, vertikalno ili u odnosu na obe dimenzije papira.

Pošto su opcije pripreme za štampu brojne, da ne bi bili preskočeni neki važni detalji, u narednim tekstovima biće reč o funkcionalnostima koje omogućavaju poslednje dve kartice: Header/Footer i Sheet. Ove kartice koriste se za podešavanje prikaza zaglavlja i podnožja dokumenta, kao i elemenata radnog lista koje želimo da odštampamo.