Promet u odnosu na cilj

Promet u odnosu na zadati cilj možemo da prikažemo grafikonom ostvarenja cilja. Postoji još jedan način da ovo uradimo, a to je da umesto pomeranja mesta preseka x i y ose prikažemo realne vrednosti prometa i da pritom iskoristimo Combo grafikon u kome bi cilj bio horizontalnom linijom nastalom na osnovu podataka iz tabele. Takođe, dodavanjem Spin Button kontrole moći ćemo da utičemo na laku promenu zadatog cilja čime dobijamo dinamičan grafikon.

Krenućemo od jednostavne tabele u kojoj prve dve kolone čine nazivi meseci i iznos prodaje. Zatim dodajemo kolonu u kojoj se nalaze ciljne vrednosti prodaje. Nju popunjavamo na osnovu ćelije čiji ćemo sadržaj naknadno menjati kada budemo pomerali cilj. Kolona razlika je ona koja sadrži razliku između ciljnih i ostvarenih vrednosti. Za prikaz samih serija iskoristićemo poslednje tri kolone. One redom sadrže formule koje utvrđuju na koji način će biti prikazai podaci. Ako je razlika veća ili jednaka nuli vrednost prve serije je 0; u suprotnom to je vrednost serije umanjena za razliku. Druga serija prikazuje razliku, dok treća prikazuje vrednosti koje premašuju cilj.

Na osnovu prve kolone, koja sadrži nazive meseci, kao i kolona S1, S2 i S3 kreiraćemo Stacked Column grafikon. Boja serije S1 neka bude plava, serija S2 treba da bude providna, a serija S3 prikazana zelenom bojom. Zatim, menjamo grafikon u Combo i dodajemo još jednu seriju- horizontalna linija žute boje koja označava cilj. Postavićemo da vrednosti y ose budu iskazane u hiljadama dinara. Dalje, nastavljamo sa uređivanjem izgleda grafikona u skladu sa preferencama…

Kada smo dobili grafikon kakav smo želeli dodajemo Spin Button kontrolu. Nju ćemo da povežemo sa nekom ćelijom, a zatim ćemo u ćeliji koja sadrži cilj uneti adresu povezane ćelije pomnoženu sa 1000. Svakim narednim klikom na kontrolu, strelicom na dole smanjujemo a strelicom na gore povećavamo cilj. Na ovaj način dobili smo dinamičan grafikon.