Solve Order

Izračunati elementi (Calculated Items) omogućavaju da u okviru pivot tabele kreirate formule nastale na osnovu aritmetičkih operacija između elemenata u redovima i/ili kolonama. Ponekad može da se dogodi da se Excel zbuni, pa da prikaže pogrešne rezultate usled loše interpretacije redosleda računskih operacija. Solve order je opcija pomoću koje možemo da promenimo redosled kako bismo dobili tačan rezultat.

Počećemo sa, prethodno napravljenom, pivot tabelom koja prikazuje prodaju u odnosu na klasifikaciju (redovi) i lokacije maloprodajnih objekata (kolone). Kako se kreira izračunati element (Calculated Item)? Ako npr. kliknemo na prvu odrednicu polja Rows (gazirana bezalkoholna pića), odemo na Analyze ribon, pa u meniju Fields, Items & Sets izaberemo Calculated Item otvoriće se prozor za kreiranje formule izračunatog elementa. U polje Name unosimo ime, a u polje Formula izraz pomoću koga se vrši izračunavanje, a predstavlja aritmetičke operacije uz pomoć elemenata prikazanih u listi sa desne strane prozora. Npr. Alkoholna pića bi bila zbir elemenata Osvežavajuća alkoholna pića i Piva. Zbir preostalih elemenata možemo da iskoristimo radi kreiranje izračunatog elementa za bezalkoholna pića.

Na sličan način možemo da dodamo izračunate elemente Jug, Sever i Istok za lokacije maloprodajnih objekata u zavisnosti od njihovih geografskih odrednica.

Moguće je kreirati i formule za izračunate elemente na osnovu prethodno napravljenih formuča. Udeo alkoholnih pića u ukupnoj sumi računamo prema formuli:

UAP= ‘Alkoholna pića’/( ‘Alkoholna pića’+ ‘Bezalkoholna pića’)

Ako smo kreirali izračunate elemente prethodnim redosledom može da dođe do greške u kalkulaciji. To je zato što, umesto da računa procente, Excel vrši sabiranje vrednosti (udela) prema lokacijama. Da bismo dobili tačnu kalkulaciju potrebno je da promenimo redosled računanja. To se vrši tako što odemo na Analyze ribon, pa u meniju Fields, Items & Sets izaberemo Solve Order. Ovde ćemo videti sve formule za dobijanje izračunatih elemenata. Formulu UAP treba pomeriti na dno tabele. Nakon što izvršimo ovu akciju formula za udeo alkoholnih pića u ukupnom prometu će prikazivati tačan rezultat.

U prethodnom meniju postoji i opcija List Formulas. Ako je pokrenemo Excel će napraviti novi radni list u kome će da izlista sve formule koje smo kreirali radi dobijanja izračunatih elemenata.