Uslovna kolona

Power Query poseduje funkcionalnost koja se zove Conditional Column, a zadatak joj je da emulira Excel funkciju IF. Odnosno, proverom uslova za zadatu kolonu i vrednost vraća rezultat ukoliko je uslov ispunjen i opciono rezultat ukoliko nije. Ako se drugi parametar ne navede vraća vrednost NULL u redovima koji ne ispunjavaju zadati uslov. Hajde da vidimo kako se koristi ova opcija!

U Power Query Editor je uvezena tabela sa nazivima artikala, nabavnom cenom (NC), prodajnom cenom (PC) i razlikom u ceni (RUC). Kako da proverimo da li je razlika u ceni veća od 20,00 RSD? U ribonu Add Column izaberite opciju Conditional Column. Otvoriće se dijalog prozor u koji je potrebno najpre uneti naziv nove kolone. Zatim unosimo naziv kolone koju poredimo, pa uslov, a onda vrednost sa kojom se poredi. U polju Output upisujemo rezultat koji će se pojaviti u redu gde je uslovi ispunjen. U polju Otherwise upisujemo opciono rezultat koji će se pojaviti ukoliko uslov nije ispunjen.

Bilo u slučaju vrednosti u uslovu, rezultata koji se vraća ukoliko je on ispunjen ili alternativnog rezultata možemo da izaberemo da li je u polje upisana vrednost, da li je to kolona ili parametar.