“Vodopad” za “siromašne”

“Vodopad” grafikon (eng. Waterfall Chart), poznat i kao “Most” grafikon (eng. Bridge Chart), je zgodan način da se prikaže kumulativni efekat rasta ili opadanja podataka u na početnu i krajnju zadatu vrednost. Od verzije 2016 ovaj grafikon je postao sastavni deo Excel-a, međutim njega je moguće napraviti i uz tehniku kombinovanja serija podataka. Može se reći da će u ovom tekstu biti reč o “Vodopad” grafikonu za “korisnike sa jeftinijim ulaznicama”…

Pokazaćemo kako se koristi ovaj grafikon na primeru praćenja kretanja profita u jednoj kalendarskoj godini. Da bi smo napravili ovaj grafikon najpre nam treba tabela sa podacima u kojoj se nalaze početna vrednost (stanje profita na 31.12.2014), vrednosti rasta/pada profita po mesecima i konačna vrednost (stanje profita na dan 01.01.2016). Ispred ove kolone umetnućemo tri nove kolone. Prvu ćemo da nazovemo osnova i ona nam služi za evidenciju kumulativne vrednosti profita. Drugu ćemo da nazovemo gubitak i u njoj se nalaze apsolutne vrednosti gubitka (iz kolone novčani tok), a treću ćemo da nazovemo dobitak i u njoj se nalaze apsolutne vrednosti dobitka (takođe iz kolone novčani tok). Ćelije u prvoj koloni (osnova) sadrže formulu koja predstavlja zbir vrednosti profita iz prethodnog meseca sa dobitkom iz tekućeg, od čega se dalje oduzima gubitak iz tekućeg meseca.00157-1

Kada, kopiranjem formula, popunimo tabelu vrednostima potrebno je selektovati čitavu tabelu osim poslednje kolone. Zatim, klikom na taster F11 automatski pravimo grafikon u novom radnom listu. Dalje treba da klinkemo na karticu Design, pa da odaberemo opciju Change Chart Type. Otvoriće se dijalog prozor za izbor tipa grafikona, gde treba da odaberemo tip Stacked Column.

00157-2

00157-3

Dalje, potrebno je da sakrijemo kumulativnu vrednost osnove. To ćemo da uradimo tako što odaberemo seriju osnova, a zatim zadamo da vrednost boje serije i boje okvira bude bela. Ovo ćemo da uradimo za sve kolone osim za prvu (početak) koju ćemo da obojimo plavom bojom. Dalje, možemo da promenimo boje serija gubitak (npr. da bude crvene boje) i dobitak (npr. da bude bele boje). Poslednju vrednost dobitka treba takođe da obojimo u plavu boju, kako bi bili istaknuti početno i krajnje stanje.

00157-4

Na posletku, možemo da dodamo još nekoliko vizuelnih elemenata da bi naš grafikon izgledao lepše. Najpre, može se smanjiti veličina prostora između kolona, kako bi one bile jedna drugoj bliže. Možemo obrisati vrednost osnove iz legende, dodati naslov, ukloniti pozadinske linije na grafikonu. Na kraju, zgodno bi bilo da dodamo nazive kolona sa vrednostima svake serije, da uklonimo suvišne serije, kao i da ispred negativnih stavimo prefiks “-“. Nakon što smo obavili pomenute akcije dobićemo jedan tipičan “vodopad” grafikon.

00157-5