Worksheets i Sheets

Worksheets i Sheets su skupovi objekata koji poseduju identična svojstva sa nekoliko malih izuzetaka. Njihov zadatak je manipulacija objektima unutar radnog lista, a koji ćemo od njih da koristimo često je stvar ličnog izbora. U tekstu koji sledi upoznaćete se sa najčešće korišćenim svojstvima i metodama koji omogućavaju prebrojavanje, dodavanje, promenu imena i druge alate za manipulaciju radnim listovima.

Dodavanje novih radnih listova vrši se pomoću metoda Add. Na primer, ako želimo da dodamo 5 novih radnih listova napisali bismo program:

Sub Nova()

Dim i As Integer
For i = 1 To 5
  ThisWorkbook.Worksheets.Add
Next i

End Sub

Count je svojstvo koje nam prikazuje broj radnih listova u dokumentu. Ako bismo dodali liniju koda:

MsgBox ThisWorkbook.Worksheets.Count

Prikazao bi se broj radnih listova u dokumentu. Ako želimo da promenimo ime radnog lista upotrebićemo svojstvo Name:

ThisWorkbook.Worksheets(1).Name = “Moj radni list”

U prethodnom primeru, promenili smo ime radnog lista uz pomoć objekta Worksheets, gde smo iza naredbe u zagradi naveli redni broj radnog lista u dokumentu. Ako radni list već ima ime, možemo da ga promenimo na sledeći način:

ThisWorkbook.Worksheets(“Moj radni list”).Name = “novo ime”

Za skrivanje radnog lista možemo da promenimo svojstvo visible dodeljivanjem statusa uz pomoć internih konstanti xlSheetHidden i xlSheetVisible. Na primer, ako želimo da sakrijemo radni list napisaćemo komandu:

ThisWorkbook.Worksheets(1).Visible = xlSheetHidden

Brisanje radnih listova vrši se pomoću Delete metoda. Ako želimo da obrišemo poslednji radni list u dokumentu unećemo naredbu:

ThisWorkbook.Worksheets(Worksheets.Count).Delete

Za brisanje aktivnog radnog lista mogli smo da iskoristimo i naredbu:

ActiveSheet.Delete

Kao i u prethodnim tekstovima o skupovima objekata, više o njihovim svojstvima i metodama možete da saznate nakon što pokrenete Object Browser.