Funkcije EARLIER i EARLIEST

Formula u izračunatoj koloni će biti proračunata upotrebom konteksta reda što znači da sve kolone na koje se referenciramo daju rezultat u redu u kome se formula nalazi. Proračun se dalje nastavlja za svaki sledeći red, pa tako do kraja tabele. Pošto se izračunavanje krajnje sume odvija iterativno teško da možemo da vidimo šta se desilo u prethodnom redu kao što bi to uradili u tradicionalnim Excel formulama. Tu stupaju na scenu funkcije EARLIER i EARLIEST.

Funkcija EARLIER se najčešće koristi kada želimo da poredimo vrednosti izračunate u trenutnom redu sa onima u prethodnom redu. Njena sintaksa je:

EARLIER (<kolona>,[<broj>])

Obavezno je navesti kolonu na koju se proračun odnosi, dok je broj opciona stavka i predstavlja sledeći nivo proračuna formule. Podrazumevana vrednost je 1 (posmatramo prvi prethodni proračunati red) i ona može da se izostavi.

Da bi ste shvatili o čemu se zapravo radi moraću da se poslužim primerom. Zamislite da treba da rangiramo proizvode po ceni, gde bi najjeftiniji dobili rang 1 a najskuplji rang n (n predstavlja ukupan broj proizvoda).

00171-1

Najpre uđimo u tabelu sa podacima o artiklima i sortirajmo ih u po ceni u rastućem redosledu. Zatim unesimo formulu:

=COUNTROWS(FILTER(Artikli,EARLIER([PC])>[PC]))+1

Prvi deo formule prebrojava koliko sve ima redova gde je prodajna cena, u prethodnom kontekstu, veća od one u trenutnom redu. Ovim računamo rang cena u brojevima od 0 do n, a pošto želimo da rang krene od broja 1 na kraju formule samo vrednost indeksa treba da saberemo sa jedinicom. Kada smo uneli formulu promenićemo ime izračunate kolone u RANG.

00171-2

Funkcija EARLIEST se koristi kada želimo da poređenje vršimo sa prvim izračunatim redom, a njena sintaksa je:

EARLIEST (<kolona>)

Ove dve funkcije se ne koriste tako često, ali dobro je znati da postoje kad god nam je potrebno da vršimo poređenja redova u nekoj tabeli.