Prethodni i naredni periodi

Ako želimo da izvršimo proračun u prethodnom ili narednom periodu u odnosu na datum prikazan u tabeli koristićemo „PREVIOUS“ i „NEXTTime Intelligence funkcije. One omogućavaju agregaciju podataka, najčešće kolone koja sadrži količine ili iznose prodaje, u odnosu na prethodnu godinu, kvartal, mesec ili dan,kao i u odnosu na narednu godinu, kvartal,mesec ili dan. U primeru koji sledi videćete kako se koristi ova klasa DAX funkcija.

Iskoristićemo ponovo primer analize poslovanja lanca maloprodaja. Najpre, dodaćemo meru koja se zove ukupna prodaja, a čiji je cilj da izračunamo sumu svih prodatih količina:

UkupnaProdaja:=SUM(Transakcije[KOL])

U nastavku, pokažimo na koji način možemo da pratimo prodaju u prethodnom periodu. Za to ćemo da iskoristimo jednu od DAX funkcija:

PREVIOUSYEAR (<datumska kolona>)

PREVIOUSQUARTER (<datumska kolona>)

PREVIOUSMONTH (<datumska kolona>)

PREVIOUSDAY (<datumska kolona>)

Datumska kolona je kolona sa datumom u “Kalendar” tabeli. Ona se uvek navodi kao argument prilikom upotrebe Time Intelligence funkcija.

Sada možemo npr. da napišemo DAX izraz za praćenje prodaje u prethodnom mesecu:

ProsliMesec:=CALCULATE([UkupnaProdaja],PREVIOUSMONTH(‘Calendar'[Date]))

Za praćenje prodaje u narednom periodu možemo da iskoristimo neku od funkcija:

NEXTYEAR (<datumska kolona>)

NEXTQUARTER (<datumska kolona>)

NEXTMONTH (<datumska kolona>)

NEXTDAY (<datumska kolona>)

Na sličan način napisaćemo izraz za praćenje prodaje u narednom mesecu:

NaredniMesec:=CALCULATE([UkupnaProdaja],NEXTMONTH(‘Calendar'[Date]))

00148-1

Ako sada kreiramo Pivot tabelu, pa u polje Rows prevučemo dimenzije YEAR i MONTH iz “Kalendar” tabele, a u polje Values mere ProsliMesec, UkupnaProdaja i NaredniMesec dobićemo izveštaj u kome se vidi prodaja za prethodni i naredni mesec u odnosu na centralnu kolonu, koja predstavlja tekuću prodaju.

00148-2

Dimenzije za filtriranje u odnosu na godinu ili mesec moraju da se dodaju iz “Kalendar” tabele. Mogli smo da izvršimo prikaz i u odnosu na neku drugu dimenziju, npr. KLASIFIKACIJA, ali tada bi smo morali da dodamo slajser sa datumima kako bi smo mogli da dodamo kontekst prikazanom izveštaju.