Funkcija LET

Komanda LET postoji u više programskih jezika, a koristi se za dodeljivanje vrednosti promenljivima. Na sličan način u Excel-u možete da deklarišete jednu ili više promenljivih, dodelite im vrednosti, kao i da definišete izraz u kome se one koriste pomoću funkcije LET. Ovo je posebno korisno kada unutar formule postoje delovi koji se više puta ponavljaju. Funkcija LET, osim što skraćuje formulu, bitno utiče i na performanse…

Pozivanje potprograma

Kada pišete program bitno je da uočite koji od njegovih delova mogu biti ponovo upotrebljeni, pa da na osnovu njih kreirate potprograme koji će biti pozivani u okviru glavnog programa. Potprogrami mogu da budu funkcije i procedure. Funkcije pozivamo tako što navedemo naziv promenljive, znak jednakosti, pa zatim navedemo ime funkcije sa argumentima. Procedure pozivamo pomoću naredbe Call, nakon koje navodimo ime procedure sa argumentima.