Zakasnela potraživanja

Danas nije ništa novo ako vam ne plaćaju na vreme, iako to nije nimalo prijatno iskustvo. Uradili ste posao, a sada treba da ulažete i dodatni trud kako biste to naplatili. Excel može da vam omogući da, na vrlo jednostavan način, steknete uvid u sva potraživanja koja kasne; da saznate koliko je to ukupno faktura, koliki su iznosi, koji kupci i koliko dana kasne sa plaćanjem. Na osnovu ovih informacija možete da preispitate svoj odnos sa postojećim kupcima.

Počećemo od tabele koja sadrži broj, datum fakture, oznaku kupca i iznos. Predpostavlja se da se ovde nalaze samo neplaćene fakture. Da bismo izračunali kašnjenje treba da dodamo još jednu kolonu u koju ćemo da upišemo formulu:

=TODAY()-B3

Ona od današnjeg datuma odužima datum fakture, pa na osnovu nje dobijamo informaciju koliko faktura kasni. Ako kupac ima odloženo plaćanje, npr. 15 dana, samo na kraju prethodni izraz treba sabrati sa periodom odloženog plaćanja.

Dalje kreiramo dve tabele, prvu za praćenje ukupnog broja zakasnelih faktura a drugu za praćenje iznosa zakasnelih faktura. Zaglavlje sa leve strane treba da bude naziv kupca, a sa gornje strane period kašnjenja. U prvu ćeliju gornje tabele upisujemo izraz:

=COUNTIFS($D$3:$D$202;$G4;$C$3:$C$202;H$3)

koji računa broj zakasnelih faktura. Dalje je potrebno iskopirati formulu u preostale ćelije u tabeli. Za računanje iznosa, u drugu tabelu, upisujemo:

=SUMIFS($E$3:$E$202;$D$3:$D$202;$G12;$C$3:$C$202;H$3)

Ponovićemo postupak kopiranja formula. Sada još samo treba primeniti uslovno formatiranje na obe tabele kako bi se istakle problematične fakture i lako ćete da saznate koji su kupci problematični.