Grupisanje visual-a

Kada radimo sa grafičkim objektima u MS Office aplikacijama često postoji potreba da više njih objedinimo unutar jedne grupe kako bismo mogli lakše da ih premeštamo i na drugi način sa njima upravljamo. Od avgusta 2019. godine Power BI Desktop poseduje opciju za grupisanje dva i više objekata, a u tekstu koji sledi moći ćete da vidite kako se ona koristi.

Na osnovu prethodno preuzetih podataka kreirajmo dva visual-a, bar chart i pie chart, i formatirajmo ih u skladu sa sopstvenim željama. Ako sada selektujemo oba ova visual-a, klikom na prvi a zatim na drugi, dok držimo pritisnut taster CTRL, moći ćemo desnim klikom da otvorimo kontekstni meni u kome se nalazi podmeni Group. On sadrži tri opcije: Group (za grupisanje 2 i više objekata), Ungroup (za ukidanje grupisanja) i Merge (za spajanje objekata). Izborom prve od njih vršimo grupisanje objekata.

Ako bismo probali da pomeramo neki od ova dva objekta pomerali bismo čitavu grupu. Ako odemo na View ribon, pa odlučimo da prikažemo panel za selekciju (Selection Pane) videćemo grupu u listi objekata na platnu. Dvostrukim klikom na njen naziv možemo da joj promenimo ime. Grupu, kao i ostale objekte, možemo da pomeramo gore ili dole; takođe možemo da sakrijemo ili prikažemo jedan ili sve objekte unutar grupe.