Levak grafikon

Grafikon „levak“ (Funnel chart) nije neka epohalna novost. U jednom od ranijih tekstova bilo je reči o tome kako grafički prikazati levak prodaje, a ono što je novo je da se ovaj grafikon iz Office365 i Office Online izdanja preselio u Excel 2019. „Levak“ grafikon se najviše koristi kada želimo da prikažemo vrednosti (količine, iznose) u odnosu na neku fazu poslovanja, a kako se to radi videćete u primeru koji sledi.

Hajde da kreiramo tabelu u kojoj će biti označene faze prodaje nekog poslovnog softvera, kao i broj klijenata po fazama. U prvoj koloni označićemo faze: F1 (evidentiranje u bazi), F2 (inicijalni kontakt), F3 (sastanak), F4 (prezentacija), F5 (ponuda), F6 (ugovor). U drugoj koloni dodajemo broj klijenata. Ako selektujemo tabelu i odemo na Insert traku alata tamo možemo da pronađemo opciju za dodavanje Funnel grafikona. Prostim dodavanjem u tabeli će biti prikazan grafikon u kome je svaka traka široka proporcionalno broju klijenata koji se nalaze u zadatoj fazi, a od vrha ka dnu vidimo njihovu poziciju u levku prodaje.