Levak prodaje

Pored rada u Excel-u moja velika ljubav, a delom i posao, je upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). Jedan od najznačajnijih CRM grafikona za praćenje prodaje je levak prodaje. Njega svaki prodavac voli da vidi na početku svog radnog dana, jer jednim pogledom može da zaključi li prodaja stoji ili napreduje. Levak ne postoji kao standardni grafikon. On se kreira modifikacijom 3D Column grafikona, a kako se to radi saznaćete u tekstu koji sledi…

00107-1

U nekim ranijim verzijama ovo je svakako bilo puno lakše, jer je na raspolaganju bilo više tipova grafikona. Među njima su bili cilindar, kupa, piramida… A šta je drugo levak prodaje nego izvrnuta kupa, sastavljena iz više segmenata, gde svaki od njih predstavlja neku fazu prodaje? Excel 2013 u osnovi ne nudi ovakve grafikone, ali primenom naprednih opcija za formatiranje 3D grafikona (kolone) oni se mogu napraviti. Za pravljenje levka prodaje potrebna je Excel tabela sa prodajnim prilikama, uređenim po fazama. Ili, još bolje, Pivot tabela. Ovo je potrebno iz razloga što se retko dešava da imamo po jednu prodajnu priliku u svakoj fazi, već svaki od segmenata prodajnog levka predstavlja sumu procenjenih vrednosti poslovnih prilika prema fazama. Za ovaj primer iskoristićemo jednu jednostavnu tabelu sa dve kolone, gde prvu predstavlja oznaka faze, dok drugu čini procenjena vrednost poslovnih prilika za tu fazu. Vrednosti ćemo pomnožiti sa koeficientom u ćeliji B1, o čijoj će ulozi biti reči malo kasnije. Hajde da počnemo!

00107-2Najpre, selektovaćemo vrednosti u tabeli iz primera. Zatim, pozicioniraćemo se na Insert traku alata, kliknuti na Recommended Charts. U prozoru koji se otvorio potrebno je najpre kliknuti na karticu All Charts, a zatim izabrati grafikon 3D Stacked Column. Biramo 3D grafikon kolona, gde su sve vrednosti unutar serije sadržane u jednoj koloni. Ovo će biti osnova za izradu grafikona levka prodaje. U nastavku, izvršićemo transformaciju kolone. Treba najpre kliknuti na kolonu sa podacima, a zatim u novonastaloj traci alata Format izabrati opciju Shape Effects/3-D Rotation, pa 3-D Rotation Options. Sa desne strane ekrana otvoriće se panel u kome će nam biti ponuđeno da kolonu transformišemo u piramidu, zarubljenu piramidu, cilindar, kupu ili zarubljenu kupu. Odabraćemo predposlednju opciju (kupa). Promenom vrednosti Gap Depth i Gap Width oblikovaćemo izgled grafikona.

00107-3

Pošto je grafikon levka prodaje izvrnuta kupa, poslužićemo se jednim trikom. Koeficient u ćeliji B1 izmenićemo u -1. Pošto se ovim koeficientom množe sve procenjene vrednosti prodaje, one će nakon ovog postupka postati negativne, a mi dobijamo grafički prikaz izvrnute kupe. Dalje, kliknućemo na kupu desnim tasterom miša i iz kontekstnog menija izabrati opciju 3D Rotation. Sa desne strane ekrana otvoriće se panel sa opcijama za rotiranje grafikona po osama i formiranje njegovog prikaza. Dalje, sve je na vama. Promenom stila prikaza pozadine, zidova 3D grafikona i poda, brisanjem osa, naziva, kao i daljim prilagođavanjem u skladu sa željenim izgledom dolazimo do finalnog prikaza levka prodaje. Kao i svaki grafikon, i levak prodaje se interaktivno menja u skladu sa promenom podataka u izvornoj tabeli. Zbog ove njegove osobine možemo da ga iskoristimo kao grafikon za neku od prodajnih izveštajnih tabli.

00107-4