Narativi

Power BI narativi predstavljaju novu funkcionalnost koja omogućava dodavanje teksta, kreiranog na osnovu jednog ili više visual-a, u kome su opisani poslovni trendovi proistekli iz izveštaja. Prilikom njihovog pravljenja narativi se automatski generišu na engleskom jeziku, ali se tekst može ručno izmeniti (prevesti) i formatirati na željeni način. Takođe, moguće je u narative dodati i nove vrednosti na osnovu zadate formule.

Prvi način za dodavanje narativa je ako kliknete desnim tasterom miša na neki, prethodno napravljen, visual a zatim izaberete opciju Summarize. Na radnoj površini pojaviće se novi visual– polje koje je kombinacija teksta i vrednosti proisteklih iz izabranog izveštaja.

Narativ možete da dodate i ručno, izborom odgovarajuće ikonice iz palete. Na taj način se podaci generišu na osnovu svih raspoloživih visual-a na radnoj površini. Ako selektujete narativ pojaviće se i kontekstni prozor sa opcijama za formatiranje. Ovde se nalaze sve one opcije koje biste inače iskoristili za formatiranje teksta.

Za dodavanje nove vrednosti u narativ potrebno je kliknuti na opciju Value. Otvoriće se prozor u kome možete uneti formulu. Na primer, za prebrojavanje artikala uneli bismo vrednost COUT of ID-ART. Kombinacijom opisa i vrednosti možemo da dobijemo onakav izveštaj koji na najbolji način opisuje poslovne trendove.