Formule sa nizovima

Excel podržava posebnu vrstu formula koja omogućava da kao argumente umesto promenljive (reference, opsega, imena) iskoristimo nizove promenljivih, gde nad čitavim nizovima možemo da obavljamo određene matematičke operacije. Štaviše, ima situacija gde nizovi značajno skraćuju put do rešenja ili su čak neophodni da se do njega dođe. U tekstu koji sledi, kroz nekoliko primera, biće prikazano kako se koriste nizovi kao argumenti formula.

Izračunavanje iznosa

Prilikom pravljenja poslovnih izveštaja često je potrebno izračunati sumu iznosa, kao proizvoda količina i cena u kolonama tabele. U tu svrhu možemo ručno da kreiramo formule, a možemo i da iskoristimo mogućnosti funkcije SUMPRODUCT, koja se koristi za sabiranje proizvoda opsega koje se zadaju kao argumenti. Hajde da kažemo nešto više o ovoj, ne tako poznatoj, funkciji…

Višeuslovna agregacija podataka

Združivanje podataka (sumiranje, uprosečavanje, prebrojavanje) može se vršiti uz pomoć funkcija koje za argument imaju jedan ili više uslova na osnovu kojih se ono obavlja. Ovo su veoma korisne funkcije, jer omogućavaju složene analize i efikasan način za pravljenje sumarnih izveštaja, a često se koriste uz tehniku fiskiranja reda ili kolone u ćeliji sa formulom. U tekstu koji sledi opisaćemo ove funkcije kroz primere…

Uslovna agregacija podataka

Združivanje (agregacija) podataka predstavlja matematičku operaciju (sumu, uprosečavanje, prebrajanje) koju obavljamo nad nizom podataka. Uslovno združivanje, kao što mu ime kaže, predstavlja združivanje podataka ukoliko je ispunjen neki uslov, a upotrebom ovih matematičkih funkcija olakšava se pravljenje sumarnih izveštaja. U ovom tekstu biće reč o jednouslovnom združivanju podataka.

Ispitivanje sadržaja ćelije

Postoji nekoliko funkcija u Excel-u koje doslovce služe za pronalaženje ćelije u vremenu i prostoru. One mogu da se iskoriste da se prepoznaju red i kolona u kojoj se ćelija nalazi, prebroje redovi ili kolone, odredi tip vrednosti koju ćelija sadrži… Same po sebi, ove funkcije se retko koriste. U kombinaciji sa drugim funkcijama, pri uslovnom formatiranju, a posebno kada vršimo proveru unesenih vrednosti mogu da budu nezamenjive.