Delići teksta

Imlementacijom poslovnog softvera obično u njega preuzimamo deo podataka iz prethodno korišćene aplikacije, pre svega šifarnike partnera i artikala. Podaci se obično iz stare aplikacije izvezu u Excel, tu se obrade, pa se uvezu u novi softver. Prilikom obrade često postoji potreba da tekst u nekoj od kolona „odseče“ sa leve, desne strane ili od zadate pozicije ili da se pronađe neki njegov deo kako bi se iskoristio sa generisanje nekog novog sadržaja…

Ne ostajte bez teksta

Kada vam neko kaže: „ostao sam bez teksta“ to obično označava stanje šoka i zbunjenosti. Nepoznavanje funkcija za rad sa tekstom neće vas ostaviti u šoku, ali svakako ćete biti uskraćeni za neke korisne alate. Ove funkcije su brojne, a u „receptu“ koji sledi opisaćemo one koje omogućavaju spajanje dva ili više tekstova u jedan, pretvaranje teksta u broj ili broja u tekst, određivanje dužine teksta…

Izračunavanje broja proteklih dana

Zaposleni koji rade u kadrovskoj službi često vrše proračune na koje utiče broj proteklih dana u nekom periodu. Excel poseduje funkciju koja računa koliko je radnih dana proteklo između dva datuma, kao i funkciju koja računa datum koji se dobija ako na zadati datum dodamo određeni broj radnih dana . Ove funkcije mogu da budu korisne i komercijalistima, kada zadaju rokove plaćanja ili likvidatorima, kada određuju kada treba izmiriti obaveze po dospelim fakturama.

Datumske i vremenske funkcije

Kada izveštaji sadrže datume i/ili vremena, korisno je poznavati datumske i vremenske funkcije. Ove funkcije nam najpre omogućavaju da preuzmemo sistemski datum i/ili vreme i prikažemo ga u ćeliji. A zatim, pomoću njih možemo da izdvojimo neku jedinicu vremena (dan, mesec, godinu, čas, sekund itd.) i da ih iskoristimo za izračunavanje vremena ili datuma u budućnosti. Na primer, datum koji dolazi za 5 dana…

Pretraživanje nizova podataka

U praksi se često dešava da imamo tabele koje se nalaze u međusobnoj vezi. Slično kao kod baza podataka, vrednost kolone jedne tabele može da bude ključ pomoću koga možemo da pristupamo kolonama neke druge tabele. U ovom tekstu biće reč o funkcijama koje se koriste za pretraživanje opsega- nizova podataka. Ako ovladate njima, sasvim je izvesno da će vam ovo brzo postati jedan od omiljenih Excel alata.