Sopstveni tipovi podataka

VBA, između ostalog, dozvoljava i kreiranje sopstvenih tipova podataka. U pitanju su strukture koje nam omogućavaju da uredimo podatke na željeni način kako bismo mogli lakše da im pristupimo, na primer da definišemo zapise koji čuvaju podatke o osobi kao kombinaciji: ID broja, imena, prezimena, adrese, mesta, broja telefona i e-mail adrese. Ovako uređeni podaci olakšavaju paketnu obradu, a često se koriste u kombinaciji sa nizovima.

Sortiranje niza

Sortiranje niza predstavlja uređivanje članova niza u rastućem ili opadajućem redosledu. Ovo je moguće postići na više načina, a u tekstu koji sledi videćete jednu od varijanti algoritma koji se zove Bubble Sort. On radi tako što se pokreću dve petlje a zatim se, u zavisnosti od vrednosti indeksa, porede odgovarajući članovi niza. Ako je uslov zadovoljen, menja im se mesto. Postupak se ponavlja dok se ne završi međusobno poređenje- uređivanje niza.

Pozivanje potprograma

Kada pišete program bitno je da uočite koji od njegovih delova mogu biti ponovo upotrebljeni, pa da na osnovu njih kreirate potprograme koji će biti pozivani u okviru glavnog programa. Potprogrami mogu da budu funkcije i procedure. Funkcije pozivamo tako što navedemo naziv promenljive, znak jednakosti, pa zatim navedemo ime funkcije sa argumentima. Procedure pozivamo pomoću naredbe Call, nakon koje navodimo ime procedure sa argumentima.

Upravljanje greškama

Greške se dešavaju! Ako postoji kritično mesto u programu gde mislimo da može da nastane greška potrebno je da ga označimo i preusmerimo tok programa ka poruci koja treba da se prikaže ukoliko se ona dogodi. Za preusmeravanje toka, sa i bez greške, možemo da koristimo GoTo naredbu. U kombinaciji sa On Error naredbom dobijamo moćan alat koji pomaže da, odmah nakon detektovanja greške, preduzmemo neophodnu akciju.

Domet i životni vek promeljivih

Promenljiva, nakon deklarisanja, ima svoj životni vek i on traje dok se ne završi potprogram u kome je kreirana. Ponekad želimo da ona zadrži svoju vrednost i nakon napuštanja potprograma. Takođe, promenljiva je vidljiva isključivo u okviru modula u kome se potprogram nalazi. Da li postoji potreba da se ona vidi i izvan modula? Kako se definiše domet i produžava životni vek promenljivih saznaćete u tekstu koji sledi.