„Lepljenje sa stilom“ (Paste Special)

Svaki korisnik Windows operativnog sistema trebalo bi da bude upoznat sa komandama Cut, Copy i Paste, odnosno sa funkcijom i načinom upotrebe Clipboard-a. Pored „isecanja“, „kopiranja“ i „lepljenja“ sadržaja Excel nudi i napredne opcije za „lepljenje“ koje omogućava opcija Paste Special. Pomoću nje možemo da izaberemo da li lepimo samo sadržaj, samo format, i sadržaj i format ili nešto drugo. Mnoštvo opcija koje ona nudi značajno olakšava formatiranje postojećih tabela.

Stilovi

Stilovi u Excel-u su koristan način da predefinišemo određene osobine formatiranja sadržaja ćelije i damo im ime, kako bi smo kasnije mogli da ih lakše koristimo za formatiranje sličnih tabela. Na primer, stil sa nazivom „Zaglavlje“ možemo da iskoristimo za formatiranje zaglavlja svih tabela koje napravimo. Jedanput sačuvan stil može se primeniti više puta, a naknadnom izmenom stila automatski se menjaju i osobine formatiranja svih ćelija u kojima je stil primenjen.

Imenovanje ćelija i grupa ćelija

Iako svaka ćelija ima svoju adresu, pa samim tim znamo kako da dođemo do podataka u njoj, ponekad bi bilo dobro da možemo da pristupimo ćeliji pomoću pojma koji bliže određuje njen sadržaj. Sa tom svrhom, Excel poseduje mogućnost imenovanja ćelije ili grupe ćelija. Ovako kreirana imena mogu da se iskoriste kao operandi u formulama, argumenti funkcija ili da nam omoguće lakše selektovanje ćelije ili grupe ćelija.

Apsolutna i relativna adresa ćelije

Svaka ćelija u tabeli ima adresu koja se sastoji od oznake reda i kolone u čijem preseku se ona nalazi. Ipak, ponekad je potrebno da naznačimo i kom radnom listu, odnosno radnoj svesci (dokumentu), ona pripada kako bi smo mogli da je upotrebimo kao operand u nekoj formuli. U nastavku će biti reč o zadavanju adrese ćelije koja je jedinstveno određuje, ma gde se ona nalazila.

Fiksiranje adrese u ćeliji

Prilikom kopiranja formula Excel automatski vrši ažuriranje adresa ćelija koje se u njoj nalaze. Ovo je veoma korisna osobina, jer omogućava da jedanput kreiramo formulu i da je dalje samo iskopiramo u ćelije gde se ona primenjuje, slično kao u inicijalnoj ćeliji. Ipak, ponekad postoji potreba da se jedna ili više adresa- operanda ne menjaju. U tom slučaju koristimo tehnike za fiksiranje adresa u ćeliji.